Obchodní podmínky vztahující se na konání workshopů, kurzů a akcí projektu JISKRA ŽIVOTA

I.  Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky týkající se konaných workshopů, akcí nebo pořádaných kurzů (dále jen “workshopů”) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí workshopu (dále jen „smlouva o poskytnutí workshopu“) uzavírané mezi poskytovatelem a fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetové stránky poskytovatele na internetové adrese www.jiskrazivota.eu, a to prostřednictvím webového rozhraní.

2) Pro účely těchto obchodních podmínek platí, že:

“Poskytovatelem” workshopů, kurzů a akcí projektu JISKRA ŽIVOTA  je Veronika Vendlová, garantka projektu JISKRA ŽIVOTA, IČ:71372563 se sídlem Vilová 229, Kněžmost, 29402, která také vlastní a provozuje internetovou stránku www.jiskrazivota.eu 

„Zákazníkem“ je fyzická osoba, která uzavírá smlouvu o poskytnutí  workshopu s poskytovatelem a při uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí workshopu s poskytovatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

„Workshopem“ je workshop, akce či kurz objednané zákazníkem, který/á je předmětem smlouvy o poskytnutí uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem. 

„Voucherem“ je poukaz zakoupený zákazníkem, který opravňuje držitele k využití poskytovaného workshopu.

3) Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí workshopu.

4) Znění obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat.

5) Pro objednání workshopu vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní poskytovatele. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

II. Předmět smluvního vztahu

1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi nebo držiteli voucheru workshop a umožnit zákazníkovi nebo držiteli voucheru účast na takovém workshopu za splnění dále uvedených podmínek.

2) Zákazník se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za účast na workshopu.


III. Vznik smluvního vztahu

1) Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany poskytovatele a zaplacením ceny za workshop zákazníkem. Okamžikem zaplacení se rozumí připsání předmětné částky na účet poskytovatele.

2) Objednávka musí obsahovat identifikační údaje poskytovatele a zákazníka (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní telefon, kontaktní emailovou adresu), označení workshopu, cenu workshopu a případně počet osob, které se zúčastní workshopu.

 

IV. Workshopy, kurzy, akce

1) Poskytovatel zajišťuje workshopy, kurzy a akce uvedené v nabídce projektu Jiskra života na internetových stránkách www.jiskrazivota.eu.

2) Workshopy se konají dle specifikace určené v nabídce projektu Jiskra života na internetových stránkách www.jiskrazivota.eu., neurčí-li poskytovatel jinak.

3) Workshopy se konají dle časového harmonogramu jednotlivých workshopů uvedeného na www.jiskrazivota.eu.

 

V. Dodání

1) Objednaný a uhrazený voucher na workshop je doručován prostřednictvím emailu uvedeného v objednávce.

 

VI. Platební podmínky

1) Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na workshopu ve výši stanovené v objednávce zákazníka v souladu s nabídkou provozovatele.

2) Cena za účast na workshopu je splatná ve lhůtě tří dnů od potvrzení objednávky provozovatelem.

3) Ceny uvedené na internetových stránkách provozovatele (www.jiskrazivota.eu) jsou uvedeny včetně DPH.

4) Cenu za workshopy a vouchery a případné náklady spojené s dodáním dle smlouvy o poskytnutí workshopu může zákazník uhradit poskytovateli bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 237245671/0300, vedený u ČSOB a.s. (dále jen „účet poskytovatele“).

5) V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je den jeho narozenin ve formatu DDMM. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. 


VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Účastníci workshopu jsou povinni po celou dobu konání workshopu dodržovat pokyny lektora poskytovatele.

2) Lektor je povinen na začátku workshopu stručně účastníky poučit o základních pravidlech bezpečnosti práce.

3) Účastníci workshopu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.

4) Poskytovatel a lektor jsou oprávněni vyloučit z workshopu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky workshopu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí workshopu.

5) Provozovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi workshop až v okamžiku, kdy obdrží platbu od zákazníka. Do doby, kdy nebude cena za workshop ze strany zákazníka zaplacena, nevzniká poskytovateli povinnost workshop poskytnout.

 

VIII. Změna a zrušení workshopu

1) Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín konání workshopu nebo zrušit workshop v těchto případech:

– nejpozději 3 dny před konáním workshopu není workshop obsazen minimálním počtem účastníků, tj. 5 osobami;

– poskytovatel nebude moci z důvodu pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné překážky zajistit vedení workshopu;

2) V případě, že poskytovatel bude nucen zrušit workshop, zavazuje se zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se poskytovatel zavazuje v případě zrušení workshopu nabídnout zákazníkovi náhradní termín pořádání workshopu či vrátit částku za celou hodnotu workshopu dle volby zákazníka.

3) V případě, že se zákazník nebude moci workshopu zúčastnit, zavazuje se zákazník bezodkladně poskytovateli tuto skutečnost sdělit písemně/ e-mailem.

Pokud tato skutečnost vznikne, a zákazník odstoupí od smlouvy do 21 pracovních dní před plánovaným datem konání workshopu, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek za umožnění změny termínu, nebo odstoupení od smlouvy ve výši 10% z ceny workshopu.

Pokud však skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí do 10 pracovních dní před plánovaným datem konání workshopu, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi poplatek za umožnění zrušení workshopu či změny termínu ve výši 50% z částky ceny workshopu.

Pokud skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí méně než 3 pracovní dny před plánovaným datem konání workshopu či akce nebo v den konání workshopu, je tato služba  považována za uskutečněnou a zákazník ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky. Zákazník v takovéto situaci může za sebe poslat náhradníka.

4) Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu.

5) O navrácení peněz (odstoupení od smlouvy) může požádat pouze osoba, která workshop nebo poukaz objednala a uhradila.

 

IX. Odpovědnost za škodu

1) Účastníci workshopu jsou povinni před započetím workshopu požádat provozovatele o uložení vnesených věcí do provozovny, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tím není dotčeno.


X. Reklamace workshopu

1) Pro případ, že workshop neprobíhal dle smlouvy o poskytnutí workshopu a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady workshopu reklamovat. Při vyřizování reklamace a uplatňování nároků z důvodně uplatněné reklamace bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


XI. Ochrana osobních údajů

1) Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákazník, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3) Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí workshopu.


XII. Závěrečná ustanovení

1) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytnutí workshopu či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Případnou stížnost zákazníka vyřídí poskytovatel bez zbytečného odkladu ve snaze o mimosoudní narovnání. Zákazník je rovněž oprávněn se obrátit se svou stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

2) Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3) Tyto všeobecné obchodní podmínky týkající se pořádání workshopů, akcí nebo workshopů nabývají účinnosti dne 1.4.2023

Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování: JISKRA ŽIVOTA, Veronika Vendlová, Vilová 229, Kněžmost, 29402, Česká republika 

adresa elektronické pošty: ahoj@jiskrazivota.eu, veru@jiskrazivota.eu, telefon: +420 777 326 333

Pšš, něco se chystá:)
Jste připraveni? Protože já ano. Již brzy, těším se.
#osobně
Pšš, něco se chystá:)
Jste připraveni? Protože já ano. Již brzy, těším se.
#osobně
Přejít nahoru